راهنمای انتخاب سایز

 

بهترین راه برای نشانه گذاری پاشنه پا مماس کردن پشت پا با دیوار یا یک خطکش است.

size2

کاغذ را روی یک سطح صاف و مناسب قرار دهید. سپس پای خود را روی کاغذ قرار داده و با دقت نوک پا و پاشنه پا را خطکشی کنید.(آخرین نقطه از انگشت ها و آخرین نقطه از پاشنه)

size3

با استفاده از خطکش طول کف پای خود را از بلندترن نقطه نوک پا(معمولا انگشت شصت بلندترین نقطه جلو پاست ولی ممکن است در برخی از پاها فرق داشته باشد.) تا پاشنه پا اندازه گرفته و یادداشت نمایید.